Chámanos

91 747 03 01

 

 

AVISO LEGAL

EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L., con CIF B-82998097 e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 16579, Libro 0, Folio 62, Sección 8, Folla M-282554 © 2010 EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. Reservados todos os dereitos.

 

etrans é unha marca rexistrada de EASY TRANS-INTERNATIONAL,S.L., que creou esta Web, con carácter informativo, para un uso persoal e gratuíto.

 

1 Os dereitos de propiedade intelectual da Web WWW.E-TRANS.ES, o seu deseño, a estrutura de navegación, o código fonte con códigos de linguaxe HTML, JAVA e JavaScript, entre outros, as súas bases de datos, así como cada un dos distintos elementos que contén son titularidade de EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L., a quen lle corresponde unicamente o exercicio exclusivo dos seus dereitos de explotación en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

 

2. Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do Sitio Web WWW.E-TRANS.ES, que EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. pon gratuitamente á disposición dos usuarios da Internet. O acceso ao dito Sitio implica a súa aceptación sen reserva. A utilización de determinados servizos ofrecidos neste Sitio rexerase, ademais, polas condicións particulares previstas en cada caso, que se entenderán aceptadas polo mero uso de tales servizos.

 

3. Os usuarios que accedan á Web WWW.E-TRANS.ES están expresamente autorizados para a visualización de toda a información, impresión e descarga parcial do contido só e exclusivamente se concorren as seguintes condicións:

 

3.1) Que se realice cando os elementos reproducidos se destinen unicamente para o uso persoal e privado do usuario. Polo tanto, prohíbese expresamente a súa utilización con fins comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación, incluíndo o seu envío a través de correo electrónico. Tamén se prohíbe que os ditos contidos se lles cedan ou transmitan a terceiros ou se instalen en calquera servidor conectado directa ou indirectamente a unha rede local e á Internet, de forma que un grupo de terceiros poda ter acceso á dita información.

3.2) Que ningún dos contidos relacionados nesta Web sexa modificado de ningunha maneira.

3.3) Que ningún gráfico, icona ou imaxe dispoñible nesta Web sexa utilizado, copiado ou distribuído separadamente do texto ou do resto das imaxes que o acompañan. Calquera infracción das prohibicións e limitacións contidas neste apartado, así como en calquera dos seguintes, reputarase infracción dos dereitos de propiedade intelectual titularidade de EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. e dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas para os efectos, podendo ser perseguida por esta última mediante o exercicio das accións administrativas, civís ou penais que, de ser o caso, correspondan.

 

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

O usuario recoñece e acepta que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os contidos ou calquera outro elemento inserido no Sitio Web (incluíndo, a título meramente enunciativo e non limitativo, todos os elementos que conforman a aparencia visual, imaxe gráfica e outros estímulos sensoriais das páxinas web que conforman o Sitio Web WWW.E-TRANS.ES, marcas, logotipos, nomes comerciais, textos, críticas e comentarios, imaxes, gráficos, deseños, sons, bases de datos, software, diagramas de fluxo, presentación, arquitectura de navegación, así como os códigos fonte das páxinas web) pertencen a EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. ou a terceiros que lle cederon os seus dereitos. Para tales efectos, entenderase como Sitio Web todas as creacións incorporadas e expresadas por calquera medio ou soporte tanxible ou intanxible, coñecido ou por coñecer, que sexa obxecto de protección polas disposicións normativas vixentes en materia de propiedade intelectual e industrial.

 

Queda autorizada a mera visualización, impresión, descarga ou almacenamento temporal, ben na súa totalidade ou parcialmente, dos contidos ou dos elementos inseridos no Sitio Web ou nas páxinas que o conforman exclusivamente para o seu uso persoal, privado e non lucrativo polo usuario, sempre que en todo caso se indique a orixe ou o autor deles e que, se é o caso, apareza o símbolo de copyright ou as notas de propiedade industrial dos seus titulares.

 

En ningún caso o acceso ao Sitio Web implica ningún tipo de permiso, renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos ditos dereitos por parte dos seus titulares, salvo que se estableza expresamente o contrario. Estas condicións de uso do Sitio Web non lles confiren aos usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio Web ou dos seus contidos distinto dos expresamente previstos aquí. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á previa e expresa autorización, outorgada especificamente para tal efecto por EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. ou, se é o caso, polo terceiro titular dos dereitos afectados.

 

Queda terminantemente prohibida a utilización de tales elementos, a súa total ou parcial reprodución, comunicación ou distribución con fins comerciais ou lucrativos, así como a súa modificación, alteración, descompilación ou calquera outro acto de explotación do Sitio Web, das súas páxinas ou dos contidos que se incorporan nelas. Para calquera outro uso distinto dos expresamente permitidos, será necesario obter o consentimento previo por escrito do titular dos dereitos de que se trate.

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

 

1. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. resérvase a facultade de efectuar, sempre que sexa necesario e sen necesidade dun aviso previo, todas as modificacións e actualizacións da información contida na súa Web WWW.E-TRANS.ES, tanto na súa versión en español como noutros idiomas, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso. Os documentos e gráficos publicados neste Sitio Web poden incorporar imprecisións técnicas ou erros tipográficos.

 

2. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. proporciona os materiais e gráficos contidos neste Sitio Web sen garantía expresa ou implícita de ningún tipo. EASY TRANS-INTERNATIONAL,S.L. rexeita a existencia de calquera garantía ou condición implícita na información aquí contida, incluíndo garantías de viabilidade comercial, de non-infracción da propiedade intelectual ou de adecuación a calquera obxectivo específico.

 

3. En ningún caso EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. ou os seus provedores serán responsables de ningún tipo de danos ou perdas, incluíndo os derivados dunha redución de beneficios, da interrupción do negocio ou dunha perda de información debido ao uso ou mal uso dos materiais contidos neste servidor, mesmo no caso de que EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. fose avisada da posibilidade de tales danos e perdas.

 

4. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no seu acceso á súa Web nin nos seus diferentes contidos. Tampouco garante que estes se atopen sempre e en todos os casos actualizados, aínda que realizará os seus mellores esforzos para, se é o caso, evitar ou rectificar eses erros ou actualizar eses contidos o antes posible. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera das informacións contidas noutras web ás que a Web WWW.E-TRANS.ES poida remitir a través de ligazóns hipertextuais ou links.

 

5. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. non asume ningunha responsabilidade derivada da concesión ou contidos das ligazóns de terceiros ás que se fai referencia na Web WWW.E-TRANS.ES, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nelas que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo. Polo tanto, non se fai responsable do contido de ningunha delas, nin dos cambios ou actualizacións que poidan experimentar.

 

6. Tanto o acceso a esta Web como o uso que se poida facer da información contida nela é de exclusiva responsabilidade de quen a realiza. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perda que se poida derivar do dito acceso ou uso da información. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario (hardware e software), así como dos ficheiros ou documentos almacenados nel, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do explorador ou do uso de versións non actualizadas deste.

 

7. Así mesmo, EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. é titular dos dereitos de propiedade industrial referidos aos seus produtos e servizos, e especificamente dos relativos á marca rexistrada E-TRANS. Con respecto ás citas de produtos e servizos de terceiros, EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, sen que a súa mera mención ou aparición na Web implique a existencia de dereitos ou responsabilidade de EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. sobre eles, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte de EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L.

 

8. O uso non autorizado de calquera información contida nesta Web, a súa revenda, así como a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

 

9. Calquera tipo de ligazón de terceiros a esta Web debe selo á páxina principal ou de entrada: WWW.E-TRANS.ES.