Sol·liciteu

pressupost

 

 

Truqueu-nos

[+34] 91 747 03 01

 

 

AVÍS LEGAL

EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. CIF B-82998097, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 16579, llibre 0, foli 62, secció 8, full M-282554 © 2010 EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. Tots els drets reservats.

 

etrans és una marca enregistrada d’EASY TRANS- INTERNATIONAL, S.L. que ha creat aquesta pàgina web, amb caràcter informatiu, per a ús personal i gratuït.

 

1. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web WWW.E-TRANS.ES; el disseny; estructura de navegació; codi font amb codis de llenguatge HTML, JAVA, JavaScript entre d’altres; les bases de dades així com cadascun dels diferents elements presents són titularitat d’EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L., a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web WWW.E-TRANS.ES que EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. posa gratuïtament a disposició dels seus usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc hi implica l’acceptació sense cap tipus de reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran com a acceptades per l’ús d’aquests serveis.

 

3. Els usuaris que accedeixin al web WWW.E-TRANS.ES estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, impressió i descàrrega parcial del contingut només si es produeixen les condicions següents:

 

3.1) Que es dugui a terme quan els elements reproduïts estiguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Queda prohibida, per tant, expressament, la utilització amb fins comercials o per a la distribució, comunicació pública, transformació o descompilació dels elements reproduïts, fins i tot l’enviament per correu electrònic. També es prohibeix que els esmentats continguts siguin cedits o transmesos a tercers o que s’instal·lin a qualsevol servidor connectat directament o indirecta a una xarxa local o Internet, de forma que un grup de tercers pugui tenir a accés a aquesta informació.

 

3.2) Que cap dels continguts relacionats en aquest web siguin modificats de cap manera.

 

3.3) Que cap gràfica, icona o imatge disponible en aquest web sigui utilitzada, copiada o distribuïda per separat del text o per la resta d’imatges que l’acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions recollides en aquest apartat, i en qualsevol dels següents, es considerarà una infracció dels drets de la propietat intel·lectual de la titularitat d’EASY TRANS- INTERNATIONAL, S.L. i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a l’efecte. Aquesta darrera podrà perseguir les infraccions per mitjà de l’exercici de les condicions administratives, civils o penals que corresponguin en cada cas.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’Usuari accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts o qualsevol altre element inserit al lloc web (inclosos a títol únicament enunciatiu i no limitador, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web  WWW.E-TRANS.ES: marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfiques, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, i els codis font de les pàgines web, són propietat d’EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. y/o de tercers que han cedit els seus drets. A aquest efecte, s’entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

 

Queda autoritzada la visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits al Lloc Web o a les pàgines que el formen exclusivament per al’ús personal, privat i no lucratiu per l’usuari sempre que, en qualsevol cas, s’hi indiqui l’origen i/o l’autor i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

 

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions d’ús del Lloc Web no confereixen els Usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol altre dret romandrà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. o, en el seu cas, pel tercer titular dels drets afectats.

 

Queda terminantment prohibida la utilització dels esmentats elements, la reproducció total o parcial, comunicació o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la modificació, alteració, descompilació o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web, les seves pàgines o dels continguts que s'hi incorporen. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets implicats.

 

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

 

1. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. es reserva la facultat d’efectuar sempre que sigui necessari, i sense necessitat de previ avís, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu lloc web WWW.E-TRANS.ES, en la seva versió en català i en altres idiomes, pel que fa a la configuració i presentació i a les condicions d’accés. Els documents i gràfiques publicats en aquest lloc web poden tenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

 

2. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. proporciona els materials i les gràfiques continguts en aquest lloc web sense garantia expressa o implícita de qualsevol mena. EASYTRANS-INTERNATIONAL,S.L. rebutja l’existència de qualsevol garantia o condició implícita a la informació aquí present, incloent les garanties de viabilitat comercial, de no infracció de la propietat intel·lectual o d’adequació a qualsevol objectiu específic.

 

3. En cap cas EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. o els seus proveïdors seran responsables de qualsevol tipus de danys i perjudicis, inclosos els derivats d’una reducció de beneficis, de la interrupció del negoci o d’una pèrdua d’informació deguda a l’ús o al ús inadequat dels materials continguts en aquest servidor, fins i tot en el cas en què EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. hagi estat avisada de la possibilitat dels esmentats danys o perjudicis.

 

4. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web ni en els seus continguts. Tampoc garanteix que el web estigui sempre i en tots els casos actualitzat, tot i que s’esforçarà al màxim per evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los tan aviat com es pugui. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes a altres webs on la web WWW.E-TRANS.ES pugui remetre per mitjà d’enllaços o “links”.

 

5. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o dels continguts dels enllaços de tercers a qui es fa referència al web WWW.E-TRANS.ES, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, tot excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu. Per tant, no es fa responsable del contingut de cap d’ells, ni dels canvis o actualitzacions que puguin experimentar-se.

 

6. Tant l’accés a aquest web com l’ús que se’n pugui fer de la informació aquí present, és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. no respondrà per cap conseqüència, dany o perjudici que se’n pugui derivar de l’esmentat accés o ús de la informació. EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) i dels fitxers o documents emmagatzemats, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts al web, d'un funcionament inadequat del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

 

7. Així mateix, EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i en concret, dels relatius a la marca enregistrada E-TRANS. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el web l’existència de cap dret o responsabilitat d’EASYTRANS-INTERNATIONAL S.L. sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L.

 

8. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta web, la revenda, o l’incomplimentdels drets de propietat intel·lectual o industrial d’EASY TRANS-INTERNATIONAL, S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

9. Qualsevol tipus d’enllaç a tercers en aquest web ha de ser a la pàgina principal o d’inici: WWW.E-TRANS.ES